Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

รายนามพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูต ฯ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓

 

 

 

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติดังนี้


๑. การรายงานตัวเข้าที่พัก
ให้พระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ รายงานตัวเข้าที่พัก ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ ตามที่สำนักฝึกอบรมฯ จัดถวาย ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ : พระครูวิลาสสรรธรรม โทร. ๐๘๑ ๘๒๘ ๑๗๖๐

 

๒. การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
ให้พระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ อาคาร สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

๓. การส่งเอกสารการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ศตภ.)

ให้พระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกรูป ดำเนินการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะภาค ให้เรียบร้อย แล้วส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม

 

๔. ให้พระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกรูป ใช้ผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยมขณะเข้ารับการฝึกอบรมฯ เตรียมอัฐบริขาร บาตร ถลกบาตร ผ้านิสีทนะ ยารักษาโรค และของใช้ประจำตัวให้เรียบร้อย

#สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 
>>>สำนักงาน สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) โทร. ๐๒ ๕๕๒ ๘๒๔๓
>>>อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
>>>LINE : @tidga

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร