Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

         ตามที่สำนักฝึกอบรมพระะรรมทูตไปต่างประเทศเทศ(ธรรมยุต) ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)นั้น บัดนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 จึงประกาศให้พระภิกษุที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ได้เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้ตามท้ายประกาศนี้

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร