Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

        ตามที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ได้ทำการสอบคัดเลือกพระภิกษุผู้สมควรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูต นั้น บัดนี้ได้ผ่านการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตฯจึงประกาศรายชื่อพระภิกษุผู้ผ่านการสอบสมควรที่เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ไปรายงานตัวที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มกราคม 2555 

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร