Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ประกาศรายนามพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูต ฯ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร