Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

       ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาพื้นฐานภาษาหนึ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ต้องเรียนรู้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาษากลางของชาวโลกก็ว่าได้ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจำเป็นอย่างยิ่ง การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ในแต่ละรุ่นปี สพธต.จึงจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษ โดยคณะวิทยากรซึ่งนำโดย อาจารย์ David Roger และคณะ ถวายความรู้วิชาธรรมนิเทศภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร