Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

           สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ได้ลงนามในประกาศสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เรื่อง รายนามพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙/๒๕๕๖ ซึ่งพระภิกษุเหล่านี้ได้ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดการรายงานตัว การฝึกอบรมและการเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศอินเดีย ดูได้ตามท้ายประกาศนี้

 


 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร