Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารมื้อแรกคณะผู้เข้าฝึกฯ [Back to Gallery]

วัดไทยในต่างประเทศ

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร