Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

บรรยากาศการสอบคัดเลือกพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๒ [Back to Gallery]

วัดไทยในต่างประเทศ

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร