Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ประมวลภาพพิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐ [Back to Gallery]

วัดไทยในต่างประเทศ

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร