Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

            วันที่ 16 กันยายน 2558  เวลา 14.00 น.พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)เป็นประธานในการประชุมประชุมสามัญประจำปี สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)  มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา    
            5.1 เรื่องการฝึกอบรมพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 22/2559เรื่องการฝึกอบรมพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 22/2559

            สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้ดำเนินการฝึกอบรม      พระธรรมทูตไปต่างประเทศมาแล้ว 21 รุ่น และพระธรรมทูตที่ได้รับการอบรมแล้วจำนวนหนึ่งปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ อีกจำนวนหนึ่งมีภาระหน้าที่และปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทยสำหรับการฝึกอบรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 จะเปิดให้พระภิกษุผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต  ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของปี โดยใช้การรับสมัครจากพระภิกษุคณะธรรมยุตที่มีความสนใจ ทำการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพระภิกษุผู้มีความรู้ ความสามารถที่มีความเหมาะสมให้เข้ารับการฝึกอบรม   ในการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ใช้ระยะเวลาอบรม 3 เดือน แบ่งออกเป็น 3 ภาค และมีร่างกำหนดระยะเวลา สถานที่ รายละเอียดอื่น ๆ โดยย่อ ดังนี้


            1.1 วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558
            1.2 วันสอบข้อเขียน  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันฝึกอบรม-      พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร  เวลา 13.30 - 17.00 น.
            1.3 วันสอบสัมภาษณ์  วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558    ณ สถาบันฝึกอบรม-พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร  เวลา 13.30 - 17.00 น.
            1.4 วันประกาศผลสอบคัดเลือก  วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558
            1.5 วันปฐมนิเทศการฝึกอบรม  วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559 และ       ปัจฉิมนิเทศการฝึกอบรม วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร


            1.6 การฝึกอบรมภาควิชาการฯ : อบรม ณ สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2559 และวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2559  รวม 65 วัน
            1.7 สถานที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้ศาลาเกสนี พันธุลาภ กาญจนาลัย ชั้น 2 และศาลาอาภรณ์  พ่วงจินดา ชั้น 2 สำหรับที่พักและสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้ตึกบุรพาจารย์
            1.8 สถานที่อบรมวิชาจิตภาวนา และกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ใช้พระอุโบสถ     
วัดพระศรีมหาธาตุ เฉพาะวันธรรมสวนะ ใช้ตึกติสสะมหาเถระ ชั้น 1

            1.9 สถานที่ฉันภัตตาหาร และประกอบอาหาร ใช้ศาลาอาภรณ์ พ่วงจินดา ชั้น 1
            1.10 การฝึกอบรมภาคจิตภาวนา : อบรม ณ สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 มีนาคม 2559 รวม 15 วัน
            1.11 สถานที่อบรมจิตภาวนา และกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ เฉพาะวันธรรมสวนะ ใช้ตึกติสสะมหาเถระ ชั้น 1
            1.12 สถานที่ฉันภัตตาหาร และประกอบอาหาร ใช้ศาลาอาภรณ์ พ่วงจินดา ชั้น 1        
            1.13 ภาคศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดียเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2559 รวม 10 วัน


5.2    เรื่องการฝึกอบรมภาคจิตภาวนา

            สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศมาแล้ว 21 รุ่น และ ในการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ใช้ระยะเวลาอบรม 3 เดือน แบ่งออกเป็น 3 ภาค และการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)  ภาคจิตภาวนา นั้น ได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่การฝึกอบรมจากวัดต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง เช่น วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วัดเฉลิมพระเกียรติราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 เป็นต้น การฝึกอบรมภาคจิตภาวนาลักษณะนี้ผ่านมาหลายรุ่น แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงการฝึกอบรมภาคจิตภาวนาให้เป็นเหมือนกับยุคแรกๆ ที่พระเดชพระคุณ พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหาร และพระเดชพระคุณ พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ ได้เคยฝึกอบรมผ่านมาแล้ว  ดังนั้น  เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้การฝึกอบรมภาคจิตภาวนาให้มีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ในด้านข้อวัตรปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ สพธต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ สำนักงานสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมเสนอรายชื่อวัดสายวิปัสสนาเพื่อจัดส่งพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปฝึกอบรมภาคจิตภาวนาในวัดต่างๆซึ่งกำลังพิจารณาติดต่อ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันฝึกอบรม


ระเบียบวาระที่ 5.3    เรื่องร่างกำหนดการการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงาน และนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล
            สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศมาแล้ว 21 รุ่น และ การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)  ภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยมี พระธรรมปาโมกข์ เป็นประธาน ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี 3 รุ่น รุ่นที่ 19/2556 ,20/2557 และ 21/2558 ดังนั้น เพื่อให้การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)  ภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล  ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น  เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ สพธต. ได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ สำนักงานสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ ที่ประชุมได้นำข้อเสนอเข้าหารือกับพระเดชพระคุณ พระธรรมปาโมกข์ในเบื้องต้นแล้ว เห็นควรเสนอร่างกำหนดการภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล  ให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณา ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักเลขานุการนำเสนอ
            ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

 

สำนักเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)
รายงาน

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุม

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร