Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

          ตามที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ ๒๒/๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร