Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

       การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๘/๒๕๕๕ ได้สิ้นสุดลงครบ ๓ เดือน ๓ ภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาการ ภาคนวกรรม ภาคจิตภาวนา ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากวิทยากรและหน่วยงาน สถาบันการศึกษา พระธรรมทูตรุ่นพี่ โดยมีรายละเอียด กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร