Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

         วันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ พระธรรมทูต สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) (สพธต)จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุมวัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธาน

         พระธรรมเมธาจารย์ได้กราบเรียนให้พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหารกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานในการเปิดการประชุม วาระที่นำเสนอในที่ประชุมมีหลายเรื่อง ตามวาระการประชุม ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ในต่างประเทศในสี่ทวีปคือ

 

         (1)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในฮ่องกงไต้หวันระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 ณ สำนักสงฆ์พุทธบารมี เมืองไถหนาน ไต้หวัน(2)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554 ณ วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (3)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซีดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย (4)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ณ สำนักสงฆ์สมณะ เมืองเดนปาซ่าร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 

        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระของการเสนอการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 19/2556 ซึ่งกำหนดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555-13 ธันวาคม 2555  สอบข้อเขียนวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และกำหนดให้มีการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2556 – 8 เมษายน 2556  สถานที่ฝึกอบรมภาควิชาการที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ภาคนวกรรม(ก่อสร้าง) ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ ส่วนภาคจิตภาวนาที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา 

 

        การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 19/2556 คณะกรรมการมีมติให้มีการเดินทางไปฝึกอบรมภาคสนามที่ประเทศอินเดีย เพื่อที่จะได้สัมผัสกับสถานที่จริงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ส่วนสถานที่เบื้องต้นคือสังเวชนียสถานสี่ตำบล  
         สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)ได้ฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแล้วจำนรวน 18 รุ่น มีพระภิกษุที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูตจำนวน 1117 รูป  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศจำนวน 598 รูป  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิมหามกุฏราชราชวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

 

         ปัจจุบันมีพระธรรมทูตที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสี่ทวีปทั่วโลกมีวัดไทยในต่างประเทศจำนวนมาก พระสงฆ์เหล่านั้นส่วนหนึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
         รายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) โทรศัพท์ 02-282-6182 หรือที่วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
11/10/55

ดูภาพการประชุมทั้งหมด

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร