Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

          สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

          ระเบียบวาระการประชุมเบื้องต้นกำหนดไว้ 6 เรื่องคือ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สพธต. 2556  เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
        หากพระธรรมทูตท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ให้ติดต่อที่สำนักเลขานุการ สพธต. โทร 0-2282-6182  หรือ โทรสาร 0-2282-6183 , E mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
09/09/57

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร