Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

             สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)ได้มีกำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรพระภิกษุผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๑/๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีกำหนดการดังต่อไปนี้

 

 

 

กำหนดการวันปัจฉิมนิเทศ และประทานวุฒิบัตร

พระภิกษุผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)  รุ่นที่ ๒๑/ ๒๕๕๘

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุ  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

 

 

วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕)

           เวลา   ๑๓.๐๐ น. : คณะกรรมการ พระเถรานุเถระ เจ้าหน้าที่ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต)  รุ่นที่ ๒๑ และผู้เข้าร่วมในพิธี  พร้อมกัน  ณ พระอุโบสถ  

           เวลา   ๑๓.๓๐ น. : พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ผู้แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานในพิธี  ถึงพระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุ

           - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

           - พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ถวายเครื่องสักการะ

           - พระครูใบฎีกา ก้องนภา สุเมธโก ประธานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๑ ถวายเครื่องสักการะ

           - ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  กล่าวถวายรายงาน           

           - เจ้าหน้าที่ขานชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ เข้ารับวุฒิบัตร ตามลำดับ 

           - เจ้าหน้าที่ขานชื่อผู้อุปถัมภ์การฝึกอบรมฯ  เข้ารับเกียรติบัตรและของที่ระลึก

           - ประธานในพิธีให้โอวาท

           - พระครูสมุห์ เดโช ฐิตเตโช เลขานุการพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๑ 

             ถวายของที่ระลึกประธานในพิธี

           - ผู้อุปถัมภ์การฝึกอบรมฯ ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

           - ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

           - ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ถวายสักการะพระเถรานุเถระ

           - เป็นเสร็จพิธี

 

 

--------------------

 

 

 

 

 
 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร